Persbericht

Liga is niet akkoord met beleid Volley Belgium
PERSBERICHT Het beleid van Voorzitter Juwet is een ramp voor ons topclubvolleybal De Volleybal Liga vierde haar 15de verjaardag in oktober 2018. Het was een belangrijke mijlpaal en met haar vijfjarenplan wil de Liga resoluut een toekomst geven aan de verdere ontwikkeling van het topclubvolleybal. Tijdens deze 15 jaren heeft het Belgisch Volleybal 3 Bondsvoorzitters gekend. Met de woorden “het wordt tijd om jullie krachten te bundelen en jullie lot in handen te nemen” heeft Philip BERBEN de clubs aangespoord om een autonome Liga op te richten. Zijn opvolger Willy BRUNINX heeft op zijn beurt het proces ondersteund. Voor de neutrale waarnemer heeft de Liga daar goed gebruik van gemaakt: topvolleybal zal in de toekomst dankzij de Liga nog meer op TV komen. Er is ook een groeiende interesse voor de live streaming van alle matchen via de drie camera’s die in elke club gei¨nstalleerd werden. De Liga heeft gei¨nvesteerd in technologie (statistieken en video check) en staat de clubs bij inzake marketing om de return die ze aan hun sponsors bieden te meten en te optimaliseren. Bovendien worden de inkomsten na aftrek van de werkingskosten rechtstreeks verdeeld onder de clubs. Op basis van dezelfde principes bestaat er een autonome Liga o.a. in Italie¨, Frankrijk en Duitsland. Dhr Guy JUWET, de nieuwe Voorzitter van Volley Belgium denkt er anders over. Hij toont geen respect voor de realisaties en de expertise van de Liga en wil meer gewicht geven aan de Belgische Volleybalbond die over geen middelen beschikt en tot op vandaag een eerder ceremonie¨le functie heeft. Hij wordt daarin geconfronteerd met het principe van pariteit, (alle beslissingen dienen zowel door de Vlaamse als de Waalse vleugel worden goedgekeurd,) die verlammend werkt. De Vlaamse vleugel heeft 50.000 leden, en de Waalse heeft er 10.000. Ook in het topvolleybal is dit zo, met in 2018-2019 twee Waalse en acht Vlaamse ploegen. Het geheel met Waalse topspelers die amper op de vingers van e´e´n hand te tellen zijn. Dit betekent dat iedere vleugel zijn eigen specifieke bekommernissen heeft en er op die manier compromissen worden gesloten met als grootste slachtoffer de clubs uit liga A. Zij worden als pasmunt gebruikt in interne conflicten en zij worden uitgesloten uit het beslissingsorgaan van de Bond met als reden dat alles paritair (Vlaanderen en Wallonie¨) moet beslist worden. De Liga wordt zowel in Vlaanderen als in Wallonie¨ voorgesteld als de gemeenschappelijke vijand. Op aandringen van Dhr Juwet heeft Volley Belgium onlangs beslist om de clubs officieel de toelating te geven wettelijke bepalingen niet na te volgen. Hiermede bevordert hij de dubieuze betalingen en ondergraaft hij het (semi) professioneel statuut voor jonge Belgen. De werknemersdelegatie heeft dit als volgt verwoord: “de Federatie stimuleert hiermee de clubs die het niet zo nauw nemen met de sociale wetgeving. Wij lichten de spelers eveneens in omtrent deze ongeziene en ongehoorde de´marche. ”. In een periode waar de Volleybal Liga, samen met Basketbal, Wielrennen en Amateursvoetbal zeer actief is om de steunmaatregelen inzake RSZ en Bedrijfsvoorheffing te verantwoorden, spoort de Bond de clubs aan om de sociale solidariteit te ontwijken door een Collectieve Arbeidsovereenkomst van tafel te vegen. Deze CAO is het resultaat van sociaal overleg met als doel het zwart geld uit de sport te bannen en de rechten en het welzijn van de spelers in acht te nemen. De Liga heeft duizenden uren gei¨nvesteerd in sociaal overleg, en de Bondsmensen hebben dit in een paar uurtjes vergaderen van tafel geveegd, niettegenstaande Dhr Juwet regelmatig over het belang ervan gei¨nformeerd was. De clubs uit Liga A betalen veel om hun spelers correcte contracten aan te bieden, en ze willen niet dat daar verandering in komt door ploegen, die omwille van financie¨le redenen, hun spelers niet meer officieel zouden betalen. Waarschijnlijk is de nationale ploeg ook e´e´n van de reden om de CAO aan te vallen. Tot op vandaag betaalt de nationale ploeg zijn spelers niet naar waarde. Het zijn allemaal professionals die van hun sport moeten kunnen leven, en het minste wat de Bond zou moeten aanbieden is een maandloon ter hoogte van wat zij ontvangen voor de prestaties in hun respectievelijke club. De cao voorziet dat voor spelers die voor de nationale ploeg opgeroepen worden de arbeidsovereenkomst tijdelijk kan geschorst worden en dat zij op dat moment eventueel door de Bond dienen betaald te worden. Dit is uiteraard een doorn in het oog voor de Belgische Volleybal Bond omdat zij dit financieel niet wil dragen, al is het wel zo dat spelers van de nationale ploeg vaak 3 maanden of meer (verplicht) actief zijn in de nationale selectie. Voor de Belgische Volleybal Liga is de maat vol. Zij voelt zich niet meer volwaardig vertegenwoordigd door de Bestuurders van Volley Belgium die zichzelf aanstellen in allerlei functies en die achter gesloten deuren vanuit een ivoren toren niet onderbouwde beslissingen nemen. De Liga vraagt niets minder dan het ontslag van Dhr Juwet en een externe onafhankelijke audit om de werking van Volley Belgium door te lichten die met Vlaamse subsidies een systeem in stand houdt waarbij jaarlijks meer dan 2.500.000€ aan topsport wordt besteed zonder dat er e´e´n euro terugvloeit voor de topclubs. Het kan niet zijn dat er een systeem blijft bestaan die de afbouw van het topclubvolleybal als resultaat zal hebben en die ons zal doen zakken op het niveau van het Nederlands clubvolleybal. De Topsportschool die in het verleden altijd goed werk heeft geleverd, levert nog amper e´e´n a` drie jonge toptalenten per jaar af die nog drie a` vijf jaren op kosten van een Liga club verder moeten opgeleid worden om op topniveau mee te kunnen spelen. De clubs uit de Liga willen niet de melkkoe zijn van Volley Belgium. De Belgische Volleybal Liga wenst een werking naar het voorbeeld van het Belgisch Basketbal waar de Pro Basketbal League de volledige delegatie krijgt voor het organiseren van de competitie en waar de verlammende pariteit verbroken wordt door de deelname van de Liga aan het beleid. Waarom kan het in basketbal en niet in volleybal? Daarom vragen wij een externe onafhankelijke audit, en verzoeken wij meer bepaald Topsportvlaanderen en het BOIC, de voornaamste geldschieters, om experten aan te duiden die de werking en de deskundigheid van de instanties moeten doorlichten en een publiek verslag uitbrengen. Laat de Bond de problemen oplossen bij de Dames en in de Liga B. Laat de Bond zorgen voor rekrutering en opleiding. Laat de Bond middelen vinden voor de nationale ploegen, maar dat ze zich aub niet inlaten met het profvolleybal waar zij tijdens hun dagelijkse werking nooit mee worden geconfronteerd en geen ervaring in hebben Voor de Liga zal de competitie volgend jaar door 8 clubs gespeeld worden die allen een licentie zullen moeten hebben op basis van extra-sportieve criteria. Er zijn gemotiveerde uitzonderingen mogelijk, maar die kunnen enkel door de deelnemende clubs toegekend worden die bijvoorbeeld moeten aanvaarden om in voor topvolleybal minder geschikte zalen te spelen. De Liga hoopt het seizoen daarop terug Antwerpen te mogen verwelkomen, dankzij een wildcard en met welgedreven nieuwe bestuurders. En waarom ook geen club in Brussel? De licentieprocedure is er o.a. voor de financie¨le fairplay om competitievervalsing te vermijden, en daar wil de Liga geen compromissen over met de Bond. Het strikt respecteren van de sociale wetgeving heeft ook als doel om oneerlijke concurrentie te voorkomen bij het rekruteren van spelers. Het competitiereglement en de kalender zullen integraal door de ervaren competitieleiding van de Liga opgesteld en nagevolgd worden, met respect voor de internationale regels en kalenders opgelegd door FIVB en CEV. Toen Voorzitter Willy Bruninx ons land vertegenwoordigde bij de CEV, wisten wij dat de belangen van onze Europees spelende clubs goed behartigd werden. Met Guy Juwet mogen wij dat betwijfelen en dat is ook voor de Liga en haar topclubs onaanvaardbaar. De Liga heeft e´e´n jaar lang de kans gegeven aan een constructief dialoog, maar moet met spijt vaststellen dat dit door de Bond misbruikt werd. De Volleybalbond heeft nog nooit een voorzitter gehad die zich zo vijandig heeft opgesteld tegenover de liga, en het wordt tijd dat hij eerst zijn interne problemen gaat oplossen. Het moet ook gedaan zijn met het instrumentaliseren van Volley Vlaanderen die alle financie¨le risico’s neemt en de operationele opvolging doet van alle projecten die Volley Belgium met zijn ceremonie¨le functie opzet. Dhr Juwet speelt de fabel van La Fontaine waar de kikker even groot als een os wilde zijn. En dat moet nu stoppen vooraleer alles in puin valt. Diegenen die vandaag hun verantwoordelijkheid niet nemen zullen zelf moeten uitmaken of ze nog in de spiegel kunnen kijken.